TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
16 4 lượt 59 2 lượt 59 18 lượt
18 3 lượt 82 2 lượt 76 15 lượt
20 3 lượt 96 2 lượt 89 14 lượt
36 3 lượt 01 1 lượt 01 13 lượt
48 3 lượt 03 1 lượt 45 13 lượt
66 3 lượt 07 1 lượt 52 13 lượt
78 3 lượt 13 1 lượt 66 13 lượt
81 3 lượt 18 1 lượt 16 12 lượt
00 2 lượt 19 1 lượt 20 12 lượt
01 2 lượt 20 1 lượt 23 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
92 1 lượt 99 1 lượt 91 3 lượt
88 1 lượt 94 1 lượt 38 3 lượt
85 1 lượt 89 1 lượt 30 3 lượt
83 1 lượt 77 1 lượt 93 4 lượt
77 1 lượt 73 1 lượt 88 4 lượt
75 1 lượt 68 1 lượt 87 4 lượt
74 1 lượt 66 1 lượt 74 4 lượt
73 1 lượt 62 1 lượt 58 4 lượt
71 1 lượt 60 1 lượt 51 4 lượt
70 1 lượt 57 1 lượt 08 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
05, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 68, 69, 86, 91, 93, 94, 96, 98 00, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98

QUẢNG CÁO
Tin tài trợ